Houzz Logo Print

Trappor-fritidshus

En spartrappa är en trappa med fullt stegdjup på vartannat halvt steg. Det är inte en lämplig trappa för en villa men i ett fritidshus där utrymmet inte tillåter mer är det ett bra alternativ. Passar också bra i en lägenhet eller mindre bostad där man vill kunna utnyttja takhöjden till ett loft.
  • Ireland
    Tailor my experience with cookies

    Houzz uses cookies and similar technologies to personalise my experience, serve me relevant content, and improve Houzz products and services. By clicking ‘Accept’ I agree to this, as further described in the Houzz Cookie Policy. I can reject non-essential cookies by clicking ‘Manage Preferences’.